Karellen
Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann
tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Markmið mats og eftirlits er
einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga,
reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum,
tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt
lögunum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun (Aðalnámskrá leikskóla 2011).

Annað hvert ár skal lögð fyrir foreldra könnun Skólapúlsins um mat á starfi leikskólans. Hér gefur að líta niðurstöður þeirrar könnunar sem gerð var í mars 2022.

nidurstodur í mars 2022.pdf

© 2016 - 2023 Karellen